+98 17 3255 0909
شروع کلاس ترم 1 ترکی

دوشنبه 21 مهر ماه 1399 ساعت 16:00

روزهای دوشنبه و پنجشنبه

مدرس: خانم وفایی

کدکلاس: 305

شروع کلاس English File Pre-Intermediate 1

سه شنبه 22 مهر ماه 1399 ساعت 16:00

روزهای شنبه و سه شنبه

مدرس: آقای مارزلو

کدکلاس: 309

شروع کلاس ترم 3 فرانسه

سه شنبه 22 مهر ماه 1399 ساعت 20:00

روزهای شنبه و سه شنبه

مدرس: خانم ابوک

کدکلاس: 309

شروع کلاس Face 2 Face B1+/1

چهارشنبه 23 مهر ماه 1399 ساعت 16:00

روزهای یکشنبه و چهارشنبه

مدرس: آقای گلریز

کدکلاس: 308

شروع کلاس ترم 2 فرانسه

چهارشنبه 23 مهر ماه 1399 ساعت 16:00

روزهای یکشنبه و چهارشنبه

مدرس: خانم رئیس الساداتی

کدکلاس: 305

شروع کلاس English File Elementary 2

سه شنبه 22 مهر ماه 1399 ساعت 16:00

روزهای شنبه و سه شنبه

مدرس: خانم رضاپور

کدکلاس: 308

شروع کلاس Face 2 Face B1+1

چهارشنبه 16 مهر ماه 1399 ساعت 18:00

روزهای یکشنبه و چهارشنبه

مدرس: آقای مارزلو

کدکلاس: 302

شروع کلاس Face 2 FaceB1/2

یکشنبه 13 مهر ماه 1399 ساعت 18:00

روزهای یکشنبه و چهارشنبه

مدرس: آقای گلریز

کدکلاس: 305

شروع کلاس ترم 10 آلمانی

سه شنبه 15 مهر ماه 1399 ساعت 20:00

روزهای شنبه و سه شنبه

مدرس: خانم کریمی

کدکلاس: 302

شروع کلاس Face 2 Face B1/2

چهارشنبه 16 مهر ماه 1399 ساعت 20:00

روزهای یکشنبه و چهارشنبه

مدرس: خانم مدرسی

کدکلاس: 301

12345678910...